Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người từ hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cộng đồng của sinh viên Luật, Trường Đại học Vinh

Thời gian: 06/12/2022.

Địa điểm: VPK Khoa Luật học.

Người trình bày: ThS. Bùi Hạnh Phúc.

Đơn vị: Khoa Luật học, Trường KHXH&NV