Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Hội đồng nhân dân tại Thành phố Thủ Đức. 

Thời gian: từ 14h30, thứ 3, ngày 28/11/2023.

Địa điểm: Văn phòng Trường KHXH&NV. 

Người trình bày: TS. Đinh Văn Liêm.

Đơn vị: Khoa Luật học - Trường KHXH&NV