Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar:  Thảo luận về tổ chức dạy học học phần Số học theo hình thức dự án

- Thời gian: 19h30, Thứ Hai ngày 9/1/2023

- Địa điểm: Online qua Microsft Team:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M5OGMwMTctYzEzYy00MGQxLTljODItOTg5OWNkZDYxNDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22cc7d36fd-06ae-41b5-ae50-3c37fadf5f72%22%7d

- Người báo cáo:  TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- Đơn vị: Khoa Toán – Trường Sư phạm