Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên seminar: Rà soát, cập nhật và chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần Công nghệ sinh học và Ứng dụng.

Thời gian: 20h ngày 27 tháng 4 năm 2022

Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Thảo

Địa điểm: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3AgvbJC5jTwdIUfBLFYrSxOto0vzeTiUqxrI4eSKGdKcs1%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3Dfcc2b88e-c96e-4ec2-9f43-025b7b122f96%26tenantId%3D4ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%26fbclid%3DIwAR1vGb-PGa09oCi4WQ-kKcdRivVgjguxAvrfLT-PK2ueuR41rlhpf-KFBVo&type=team&deeplinkId=816723ed-57fb-4613-8cac-732fd8e3f42f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Đơn vị: Khoa Sinh