Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên seminar: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 12/05/2022

Địa điểm: Trực tiếp tại VP Khoa Giáo dục Chính trị kết hợp Online qua Team: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcxYjQ3MmItNzYxOS00YzE2LTgwZGYtZTljMDU2NjU0YjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%223f304ab0-5b5b-4c0e-af4b-a32ccbf0fe1d%22%7d

Người trình bày: TS. Bùi Thị Cần

Đơn vị: Tổ Lý luận và PPGD - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa GD Chính trị.