Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

 Tên seminar: “Xây dựng môi trường học tập nội dung thống kê ở trường trung học phổ thông theo hướng rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê cho học sinh”

(Nghiên cứu sinh báo cáo dự thảo luận án trước Khoa Toán).

- Thời gian: 20h00, Thứ Sáu ngày 13/5/2022

- Địa điểm: Online qua Microsoft Team https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmMjE3N2ItZGRjOS00MzJlLTk0MjUtZmYzZmI1NzExNmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22cc7d36fd-06ae-41b5-ae50-3c37fadf5f72%22%7d

- Người trình bày: NCS. Hoàng Lê Minh

- Đơn vị: Khoa Toán