Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar: “Báo cáo về Giáo trình GIẢI TÍCH 1”

- Thời gian: 08h00, Thứ Năm ngày 30/6/2022

- Địa điểm: A1.206

- Người trình bày: Nguyễn Huy Chiêu 

- Đơn vị: Khoa Toán