Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh & Môi trường

- Tên Seminar: Trao đổi về thiết kế các học phần dạy học đồ án, dự án theo phương pháp tiếp cận CDIO
- Thời gian: 20h:00, ngày 19/02/2022
- Địa điểm: qua phần mềm MS team, link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Yjc1MjkwYzctMzZhZi00OGU5LWE5M2YtY2QwOTYzZjg3YWYx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22,%22Oid%22:%225fb23f96-a9d0-4218-a04f-686b1673e9a5%22%7D
- Người trình bày: Lê Thị Mỹ Châu, Đào Thị Thanh Xuân
- Đơn vị: Bộ môn CNTP – Viện CNHS-MT