Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường

- Tên Seminar: Trao đổi về thiết kế các học phần dạy học đồ án, dự án theo phương pháp tiếp cận CDIO
- Thời gian: 20h:00, ngày 22/02/2022
- Địa điểm: qua phần mềm MS team, link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYyMWYwOTQtYmY5OC00MDIwLThhMDQtMTIyYmQ0OGIyZDVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9%22%2c%22Oid%22%3a%225fb23f96-a9d0-4218-a04f-686b1673e9a5%22%7d
Người trình bày: Nguyễn Thị Huyền, Trần Phương Chi, Nguyễn Tân Thành
- Đơn vị: Bộ môn CNTP – Viện CNHS-MT