Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thẩm định lại kết quả thẩm định công bố năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong CSDL của WoS, Scopus

Triển khai thực hiện công tác thống kê công trình công bố năm 2021 trên các tạp chí khoa học nước ngoài, Nhà trường đã ban hành công văn triển khai: Công văn số 156/ĐHV-KHHTQT ngày 22/02/2022 về việc thống kê bài báo công bố quốc tế năm 2021 trên các tạp chí khoa học có trong danh mục WoS hoặc Scopus.

Để làm cơ sở cho việc ban hành quyết định khen thưởng theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các tác giả có công trình công bố (trong danh sách kèm theo) thẩm định lại kết quả. Cụ thể như sau:

1. Thẩm định lại kết quả: Căn cứ thông tin bài báo của mình và các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (gửi kèm), các tác giả có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định lại tất cả các thông tin trong Phụ lục kèm theo công văn.

2. Yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa (nếu có): Trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, các tác giả trực tiếp gửi yêu cầu về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email: dsia@vinhuni.edu.vn. Nội dung email nêu rõ:

- Bài báo mã số Pxx;

- Nội dung yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa.

3. Đăng ký cá nhân nhận kinh phí hỗ trợ, khen thưởng:

Nhà trường sẽ chuyển kinh phí khen thưởng vào tài khoản của cá nhân đại diện, do đó đối với mỗi công trình công bố, các nhóm tác giả thống nhất đề cử đại diện nhận kinh phí khen thưởng và gửi thông tin về Phòng KH&HTQT qua địa chỉ email: dsia@vinhuni.edu.vn. Nội dung email nêu rõ:

- Bài báo mã số Pxx;

- Họ và tên cá nhân nhận kinh phí khen thưởng;

- Thông tin về tài khoản ngân hàng: tên tài khoản, số tài khoản, ngân hàng.

4. Đăng ký phân khai giờ chuẩn giảng dạy được hỗ trợ

Tác giả, các nhóm tác giả thống nhất và tự phân khai giờ chuẩn giảng dạy, cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu (có đầy đủ chữ ký xác nhận của tất cả các tác giả đối với các công trình có từ 02 tác giả trong Trường Đại học Vinh trở lên) và nộp về Phòng KH&HTQT.

Thời hạn tiếp nhận và xử lý các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung: trước 17 giờ 00 ngày 23/5/2021. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến gì thêm, Nhà trường sẽ xem như các tác giả đã đồng ý với kết quả thẩm định của Phòng KH&HTQT và ban hành quyết định khen thưởng.

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà khoa học, Nhà trường yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi ý kiến trao đổi liên hệ trực tiếp ThS. Lê Tuấn Dũng, Chuyên viên phòng KH&HTQT, điện thoại 035.936.2279./.

1.555 - Thẩm định lại bài báo quốc tế WoS, Scopus 2021

2. Hướng dẫn thẩm định lại

3. Mẫu tờ trình Phan khai giờ chuẩn

4. QĐ 40 về đầu tư, khen thưởng sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao

Khen thưởng bài báo WoS và Scopus 2021 - Final