Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2023, Trường Đại học Vinh trúng tuyển 08 danh mục (có danh mục kèm theo). Thực hiện Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi nội dung công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện.

I. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp bộ

Các cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGD ĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý theo Khoản 1 Điều 38 của quy định này.

II. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện

Hồ sơ đề tài được đóng thành quyển, mỗi quyển gồm có:

1. Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I Thông tư số 11);

2. Bản giải trình chi tiết các mục chi (Phụ lục 2);

3. Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có);

5. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (Mẫu 7 Phụ lục I Thông tư số 11);

6. Minh chứng chứng minh có công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nộp 08 quyển hồ sơ (07 bản copy, 01 bản gốc) về Phòng KH&HTQT (thông qua ThS. Trần Thị Thái) trước 17:00 giờ thứ Năm ngày 12/5/2022. Bản mềm gửi về địa chỉ email thaitt@vinhuni.edu.vn.

            Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

            Tài liệu kèm theo công văn này gồm có:

            1. Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2023;

            2. Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023;

            3. Mẫu thuyết minh và biểu mẫu liên quan.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để tham gia đăng ký chủ trì thực hiện.

1. CV 489. Công văn trường

2. Mẫu kèm theo CV Bo 2023

3a. QD_1195_Giaotuyenchon

3b. 1195_QD_BGDDT_DH Vinh

4. CV1824-HDtuyenchon