Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Học bổng Ấn Độ

Kính gửi: - Các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố;
              - Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng;
              - Các Sở GDĐT

Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ấn Độ cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ giai đoạn 2007 – 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo số 37/TB-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2009 về việc tuyển sinh đi học đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm học 2009 – 2010.

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành và thành phố trực thuộc TW, các Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật thông báo này trên trang web: http://www.vied.vn để phổ biến đến tất cả các đối tượng liên quan được biết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên và cán bộ có đủ điều kiện được tham gia dự tuyển theo đúng thời hạn qui định.

Xin trân trọng cảm ơn.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT-BT nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- TT thường trực Banhd Tiến Long (để b/c);
- Lưu: ĐTVNN.
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
Trương Duy Phúc