Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo về việc tuyển sinh viên năm thứ nhất đi học đại học tại LB Nga diện học bổng xử lý nợ năm 2010.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
   Số:       /CT HSSV                                                                             Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2010
V/v tuyển sv đi học đại học                                             
    tại LB Nga năm 2010                                                 
    
 
             Kính gửi:       Trưởng các khoa đào tạo
    
Nhà trường nhận được công văn số 254/TB-BGĐT ngày 21/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh viên năm thứ nhất đi học đại học tại Liên Bang Nga diện học bổng xử lý nợ năm 2010.
Căn cứ nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, Nhà trường giao cho các khoa: Kinh tế (chọn một trong ba ngành), Công nghệ (Điện tử viễn thông), Sinh học (Công nghệ sinh học), mỗi khoa chọn 01 sinh viên thuộc đối tượng sau đây:
- Sinh viên đang học năm thứ nhất hệ chính quy tập trung (ngành cần bổ sung đội ngũ), trúng tuyển đại học theo nguyện vọng 1, tốt nghiệp THPT năm 2009.
- Trúng tuyển đại học với điểm thi tuyển sinh đạt 18 điểm trở lên (không làm tròn và nhân hệ số). Kết quả học tập THPT và kết quả học kỳ I năm thứ nhất đại học tại Việt Nam có điểm các môn cơ bản (theo khối đã dự thi vào trường đại học) và các môn liên quan đến các ngành đăng ký học đại học tại Nga đạt từ 7.0 điểm trở lên; 70% trong tổng số các môn học đạt từ 7 trở lên, không có môn nào dưới 5 điểm.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cam kết tự nguyện đi học và trở về nước ngay sau khi tốt nghiệp.Cam kết phải có ý kiến của gia đình và được UBND địa phương xác nhận.
- Có sức khoẻ tốt để sống và học tập được trong điều kiện khí hậu của nước Nga.
Mọi thông tin chi tiết xem tại website của cục Đào tạo với nước ngoài www.vied.vn và của Bộ giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn hoặc liên hệ phòng tại CTCT – HSSV.
Yêu cầu Trưởng các khoa căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, tổ chức xét chọn 1 sinh viên, lập danh sách gửi về Trường (qua Phòng CTCT - HSSV) chậm nhất là ngày 10/06/2010. 
 
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g;                                                                                
- Website trường;
- Lưu HCTH, CTCT-HSSV.                                                                      (Đã ký)
 
                                                                                             PGS. TS. NGƯT Nguyễn Ngọc Hợi