Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

I. NỘI DUNG CÂU HỎI

1. Cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

2. Các giải pháp cơ bản để đảm bảo phát triển giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở địa phương nơi đồng chí cư trú hiện nay?

3. Trình bày những nội dung cơ bản về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; người đảng viên phải làm gì để quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung đó?

4. Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Liên hệ với thực tế của chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt hiện nay.

5. Phân tích vị trí, vai trò của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay?

6. Những kiến nghị, đề xuất, góp ý của đồng chí đối với Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh để chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

2. Trang bìa yêu cầu ghi rõ:

+ Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Trường Đại học Vinh.

+ Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, tên chi bộ nơi sinh hoạt Đảng hiện tại.

III. THỜI GIAN NỘP BÀI THU HOẠCH

Các học viên trực tiếp nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể (tầng 2, Nhà điều hành) trước ngày 11/8/2022.

IV. THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Từ ngày 22/8/2022 trở đi: các học viên nhận chứng chỉ lớp đảng viên mới tại Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể (tầng 2, Nhà điều hành).

Đảng ủy Trường Đại học Vinh