Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp triển khai chương trình tiên tiến tại Trường Thực hành sư phạm từ năm học 2022 - 2023