Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông tin về Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

1. Thông tin chung

Tên giao dịch tiếng Việt: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tên giao dịch tiếng Anh: Vinh University Journal of Science (viết tắt VUJS)

Mã chuẩn Quốc tế:

Bản in: ISSN 1859-2228

Bản online: e - ISSN xxxx-xxxx

Điện thoại: 0238 3 856 700 Fax: 0238 3 855 269

Email: journal@vinhuni.edu.vn hoặc tckh.vinhuni.edu.vn

Website: http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc; tckh.vinhuni.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Tạp chí xuất bản mỗi năm không quá 5 số, mỗi số 2 kỳ: Series A và Series B.

Series A: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Natural Sciences and Technology)

Series B: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Sciences and Humanities)

2. Tầm nhìn

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh gia nhập Hệ thống cơ sở dữ liệu Asean (Asean

Citation Index - ACI) vào năm 2021, gia nhập cơ sở dữ liệu Scopus vào năm 2031 cho Series A: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

3. Sứ mệnh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh (Vinh University Journal of Science) là tổ chức

báo chí mang tính học thuật trực thuộc Trường Đại học Vinh. Tạp chí có sứ mệnh công bố các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và ứng dụng của các tác giả trong và ngoài Trường Đại học Vinh.

4. Nội dung xuất bản

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là tạp chí đa lĩnh vực, công bố các kết quả nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên 2 chuyên san: Natural Sciences and Technology và Social Sciences and Humanities.

Series A: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Natural Sciences and Technology)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: Toán và Vật lý, Khoa học Trái đất và Môi trường, Khoa học Sự sống, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.

Series B: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Sciences and Humanities)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Ngôn ngữ và Văn học, Lịch sử và Khảo cổ, Địa lý, Khoa học Giáo dục, Kinh tế - Luật, Kinh tế và Kinh doanh, Nghiên cứu Quản lý và Chính sách, Nghiên cứu pháp lý và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.