Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2020

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2020

Kết quả tự đánh giá 02 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA và 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2019

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2019

Kết quả tự đánh giá 02 CTĐT chu kỳ 2013-2018 và 03 CTĐT chu kỳ 2014-2019 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT NĂM 2018

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT NĂM 2018

Kết quả kiểm định các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2018

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CTĐT NĂM 2018

Kết quả tự đánh giá các chương trình đào tạo chu kỳ 2012-2017 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định trong nước