TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng Cổng thông tin cán bộ - Trường Đại học Vinh

1. Giới thiệu

Ứng dụng Cổng thông tin cán bộ được xây dựng theo đề án Quy hoạch Hệ thống thông tin tổng thể, được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHV, ngày 23/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Mỗi cán bộ, giảng viên của Nhà trường được cung cấp một tài khoản riêng để truy cập ứng dụng. Ứng dụng cung cấp cho cán bộ Nhà trường các tiện ích, chức năng nhằm:

- Nhận và đăng thông báo tới từng cá nhân;

- Tra cứu thông tin cá nhân;

- Cập nhật, bổ sung thông tin cá nhân được phân quyền;

- Lưu trữ hồ sơ số hóa;

- Kê khai giờ giảng dạy và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Kê khai các hoạt động khoa học công nghệ;

- Tra cứu thông tin về tiền lương, giờ dạy, định mức lao động,...

2. Cam kết

Trường Đại học Vinh cam kết bảo vệ, tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin tài khoản truy cập, thông tin cá nhân và các thông tin, dữ liệu có liên quan do của cán bộ, giảng viên Nhà trường cung cấp trên ứng dụng. Tất cả dữ liệu trên ứng dụng Cổng thông tin cán bộ chỉ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ công tác Quản lý Nhà trường và hỗ trợ các tiện ích cho cán bộ, giảng viên.