TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh

Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 2456/QĐ-ĐHV ngày 20/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng Cổng thông tin cán bộ - Trường Đại học Vinh

Chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng Cổng thông tin cán bộ - Trường Đại học Vinh

Ứng dụng Cổng thông tin cán bộ được xây dựng theo đề án Quy hoạch Hệ thống thông tin tổng thể, được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHV, ngày 23/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Đại học thông minh

Đại học thông minh

Đại học thông minh

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin cán bộ

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin cán bộ

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin cán bộ

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin sinh viên