Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015.

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ túc kiến thức ngành gần trong các kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ túc kiến thức ngành gần trong các kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh ban hành Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ túc kiến thức ngành gần trong các kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 05/2012/TT-BGD ĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2015

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau: