Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 181/2022 - 28/10/2022: Lưu Văn Mạnh

Seminar25/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 180/2022 - 26/10/2022: Lưu Văn Mạnh

Seminar25/10/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 179/2022 - 23/10/2022: Phan Văn Phúc

Seminar21/10/2022
Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

MS 178/2022 - 23/10/2022: Nguyễn Thị Quỳnh

Seminar21/10/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 177/2022 - 27/10/2022: Bùi Đức Công

Seminar21/10/2022