Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Tin tức29/11/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá từ năm 1996 đến năm 2018; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Tin tức25/11/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tên luận án: Phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần “Điện học - Điện từ học” Vật lý trung học phổ thông; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; Mã số: 9140111

Tin tức20/09/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hải; Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý đánh giá quá trình trong đào tạo sinh viên đại học ngành sư phạm tiếng Anh; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tin tức16/09/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Như Thúy

Tên đề tài luận án: Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 92201021

Tin tức29/04/2022