Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-dinh-huy-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-106422

Thông báo09/05/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thanh Minh - chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-tran-thanh-minh-chuyen-nganh-lich-su-viet-nam-106335

Thông báo28/04/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Huy - chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo thạc sĩ ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn theo tiếp cận năng lực; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Mã số: 9140114

Thông báo15/04/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Nguyên Trâm Ngọc - chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Nguyên Trâm Ngọc - chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-bui-nguyen-tram-ngoc-chuyen-nganh-ly-thuyet-xac-suat-va-thong-ke-toan-hoc-106248

Thông báo13/04/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh - chuyên ngành Chính trị học

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Lê Vinh - chuyên ngành Chính trị học

Https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-thi-le-vinh-chuyen-nganh-chinh-tri-hoc-106120

Thông báo25/03/2022