Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9310110

Thông báo21/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 2018; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Thông báo19/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9229013

Thông báo19/12/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo15/12/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo24/11/2022