Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Hoa; chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lương Thị Hoa

Tên đề tài luận án: Chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 2018. 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 08 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-luong-thi-hoa-chuyen-nganh-lich-su-viet-nam-108366