Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái; Chuyên ngành Quang học

Trường Đại học Vinh tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Ái

Tên đề tài luận án: Xây dựng hệ nghiên cứu tính chất quang của nguyên tử Rubi 

Chuyên ngành: Quang học

Mã số: 9440110

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 30 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-van-ai-chuyen-nganh-quang-hoc-107239