Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Gia Thụy; Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Gia Thụy

Tên đề tài luận án: Hoạt động yêu nước và cách mạng của Nguyễn An Ninh ở Việt Nam từ năm 1922 đến năm 1943. 

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 07 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời những người quan tâm tới dự.

https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cua-ncs-nguyen-van-gia-thuy-chuyen-nganh-lich-su-viet-nam-108365